REGULAMIN ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem naturestyle.pl jest

prowadzony przez Pawła Bombasa działającego pod firmą Naturestyle.pl Paweł

Bombas z siedzibą w 31-406 Kraków, 29 Listopada 104, NIP: 55 32 44 22 44, REGON:

361196153, , zwana dalej Sprzedający.

 1.2. Definicje:

 a) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem

dni ustawowo wolnych od pracy.

 b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym

umowę sprzedaży.

 c) Konsument – osoba fizyczna przeprowadzająca ze sprzedawcą

czynności prawne, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią

działalnością gospodarczą lub zawodową.

 d) Kupujący – klient i konsument.

 e) Sprzedający – Paweł Bombas prowadzący działalność pod firmą

Naturestyle.pl Paweł Bombas, 31-406 Kraków, ul. 29 Listopada 104.

 f) Konto elektroniczne – zbiór danych w systemie teleinformatycznym

Sprzedającego, zabezpieczony loginem i hasłem podanym przez Kupującego,

zawierający dane Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach

w sklepie internetowych.

 1.3. Sposób kontaktowania się:

 a) telefoniczny pod numerem telefonu: +48 534 510 211

 b) za pomocą poczty e-mail pod adresem: [email protected]

 1.4. Aby korzystać z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy

powinien dysponować:

 a) komputerem, laptopem, tabletem, smartfonem lub inne urządzenie

multimedialne z dostępem do Internetu o zalecanej rozdzielczości 1024x768,

 b) dostępem do poczty elektronicznej,

 c) dostępem do dowolnej przeglądarki internetowej wraz z możliwością

włącznie zapisu plików Cookies oraz Javascript.

 1.5. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie

w zakresie i w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu. Kupujący podaje dane

dobrowolnie i ma prawo do wglądu w ich treść oraz ich aktualizacji i poprawiania.

2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 2.1. Zamówienia są przyjmowane:

 a) przez stronę: naturestyle.pl poprzez aplikację „koszyk”, gdzie

Kupujący podaje dane kontaktowe, wskazuje zamawiane towary i wybiera formę

płatności,

 b) pod numerem telefonu: +48 534 510 211,

 c) za pomocą e-mail pod adresem: [email protected]

 2.2. W przypadku składania zamówienia poprzez aplikację „koszyk”

Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 2.3. Zamówienia złożone przez telefon muszą zostać potwierdzone

poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.

 2.4. W przypadku składania zamówienia za pomocą e-maila, po

przesłaniu przez Kupującego informacji o zamówieniu Sprzedawca potwierdza

poprzez wysłanie na wskazany w zamówieniu adres e-mail warunki sprzedaży wraz z

przedstawieniem całkowitej wartości zamówienia zawierającej podatek od towarów i

usług (VAT).

 2.5. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionych produktów we własnym

zakresie i tym samym zdecyduje się na dostarczenie zakupionych produktów za

pomocą transportu zorganizowanego przez Sprzedającego, wówczas przesłana przez

Sprzedającego wycena będzie uwzględniała również koszty transportu.

 2.6. Aby Sprzedający mógł określić wysokość opłaty za transport

zamówionych produktów, Kupujący jest zobowiązany wskazać dokładny adres

dostawy towaru.

 2.7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu

przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia,

 b) w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatności

elektronicznych – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowych Sprzedającego.

 2.8. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z

postanowieniami niniejszego regulaminu.

 2.9. Termin realizacji zamówienia jest określony w warunkach sprzedaży

przygotowanych i przesłanych przez Sprzedającego i liczony jest w dniach roboczych.

 2.10. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź

towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje

kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary. Ilość towarów w cenach

promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

 2.11. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie wyprodukować, przygotować

do wysyłki i dostarczyć zamówione produkty w określonym w zamówieniu terminie,

wówczas jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie klienta i uzgodnienia z 

nim nowego terminu. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu

realizacji zamówienia, jest to podstawą do rozwiązania umowy.

 2.10. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę w formie

formularza zamówienia i konta są nieodpłatne.

3. DOSTAWA

 3.1. Sprzedający oferuje następujące sposoby odbioru i dostawy

zakupionych produktów:

 a) odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem 32-087 Bibice, ul. Warszawska 111

 b) przesyłka kurierska,

 c) transport własny Sprzedającego.

 3.2. Zaleca się aby wszystkie produkty które poprzez swoje właściwości

oraz gabaryty mogłyby zostać uszkodzone podczas transportu za pomocą przesyłki

kurierskiej i nie zostaną odebrane osobiście przez Kupującego, zostały dostarczone do

Kupującego przez Sprzedawcę własnym transportem, po wcześniejszym

zatwierdzeniu wysokości płatności za transport Sprzedającego.

 3.3. W momencie odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do

dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń

mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu

szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.

 3.4. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu

uregulowania przez Klienta całości należności.

3.5. Termin realizacji zamówień wynosi średnio 4-6 tygodni, w przypadku zamówień mebli niepaczkowanych i/lub niestandardowych maksymalny czas realizacji może wynieść 12 tygodni.

4. PŁATNOŚCI

 4.1. Kupujący może zapłacić za zamówiony towar:

 a) gotówką w siedzibie Sprzedającego – najpóźniej w momencie odbioru

osobistego zamówienia,

 b) gotówką pracownikom Sprzedającego – w momencie dostawy,

 c) przelewem na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy:

  Paweł Bombas

  Nature Style

  Warszawska 111

  32-087 Bibice

  46 1020 1390 0000 6302 0435 5749

 d) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od kuriera,

 e) za pomocą płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą serwisu

Tpay (szczegółowe informacje o serwisie na stronie internetowej pod adresem tpay.pl

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 5.1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towarów wolnych od

wad prawnych i fizycznych. Towary zakupione przez Konsumenta są objęte dwuletnią

gwarancją liczoną od dnia sprzedaży.

 5.2. Meble przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz

pomieszczeń w temperaturze 15-30 stopni Celsjusza. Meble drewniane nie mogą być

użytkowane na zewnątrz. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych

pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze może doprowadzić do powstania

licznych pęknięć drewna, powierzchni lakierniczych a nawet zniekształcić mebel.

 5.3. Meble drewniane woskowane należy czyścić wyłącznie środkami

przeznaczonymi do ich pielęgnacji. Do pielęgnacji mebli nie należy używać mokrych,

wilgotnych szmatek. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim

przedmiotów mokrych lub gorących-mogą one spowodować rozpuszczenie ochronnej

warstwy wosku i odbarwienie powierzchni. W takim przypadku należy ponownie

zawoskować cały fragment mebla.

 5.4. Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory

przedstawionych mebli mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Drewno to

materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę, dzięki czemu

każdy wykonany przez nas mebel posiada indywidualny i niepowtarzalny charakter.

Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w

poszczególnych elementach mebla. Stosowanie różnych technologii barwienia przy

produkcji mebli może spowodować różnicę wyeksponowania naturalnej struktury i

rysunku drewna.

 5.5. Wymiary podane na stronie są wymiarami zewnętrznymi mebli.

 5.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych,

które nie wpływają na funkcjonowanie mebla, w celu ulepszenia produktu.

 5.7. Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub listownie na adres

siedziby firmy. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się

podanie danych takich jak:

 a) imię, nazwisko, adres zamawiającego,

 b) opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami

obrazującymi zgłaszane wady,

 c) wskazać żądanie.

 5.8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcie.

Kupujący otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej.

 5.9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta do wysokości

zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z

tytułu utraconych korzyści przez Klienta.

6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA

REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ

ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 6.1. Szczegółowe informacje informację dotyczące pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do

tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 7.1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem naturestyle.pl są

umowami zawieranymi na odległość. W myśl odpowiednich przepisów, Konsumentowi

przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni

od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.

 7.2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o

odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

lub pisemnie na adres siedziby firmy zgodnie ze wzorem pisma dostępnego na naszej

stronie internetowej (PDF, 52 KB).

 7.3. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany

odesłać towar niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia

odstąpienia od umowy. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu

ustalenia formy odbioru towaru przez Sprzedawcą lub inną osobę upoważnioną przez

Sprzedawcę.

 7.4. Konsument ponosi odpowiedzialność w przypadku zmniejszenia

wartości rzeczy w związku z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny

do stwierdzenia cech, charakteru i/lub funkcjonowania rzeczy. Stwierdzenie to nie

dotyczy materacy, które w przypadku użytkowania nie podlegają zwrotowi.

 7.5. Zaleca się odesłanie (o ile to możliwe) towaru w oryginalnym

opakowaniu wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami. Powyższy zapis ma formę

rekomendacji i nie wpływa na realizację prawa odstąpienia od umowy.

 7.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 7.7. Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta na

wskazany numer konta bankowego lub przekazem pocztowym w terminie do 14 dni

od daty otrzymania zwrotu towaru.

 7.8. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, konsument nie ma prawa do

odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku:

 a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

 b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,

ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 8.1. Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są

w języku polskim.

 8.2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze

szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z ingerencji osób trzecich. Sprzedający nie

ma wpływu na działanie i dostępność Internetu. Kupujący dokonujący płatności przy

użyciu "płatności elektronicznych" powinien w sposób szczególny chronić informacje

przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

 8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian

niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.

 8.4. W obszarze nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się

odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach

konsumenta a dnia 30 maja 2014 r.

Zadzwoń do nas w sprawie konsultacji

+48 534 510 211

Opinie naszych Klientów